| แสดงรายชื่อทั้งหมด | แก้ไข | เพิ่มแผนก | เพิ่มบุคลากร |

 ID แผนก คณะหัวหน้าแผนกภาระการสอน
   0 ผู้บริหาร ผู้บริหาร 0ตรวจสอบ
   1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สามัญ 45ตรวจสอบ
   4 แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ 28ตรวจสอบ
   5 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 49ตรวจสอบ
   6 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0ตรวจสอบ
   8 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างเทคนิคพื้นฐาน 0ตรวจสอบ
   14 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน 1ตรวจสอบ
   15 แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างยนต์ 13ตรวจสอบ
   16 แผนกวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 38ตรวจสอบ
   18 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 32ตรวจสอบ
   20 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 75ตรวจสอบ
   22 แผนกวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง 30ตรวจสอบ
   28 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 34ตรวจสอบ
   50 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0ตรวจสอบ
   51 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 0ตรวจสอบ