Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 น.ส.สุกานดา  การัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2 นายแปลก ภีระคำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3 นางระเบียบ ลำงาม คบ.วิทยาศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล คบ.คณิตศาสตร์ ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย ค.บ.สังคมศึกษา  ครูชำนาญการ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7 นายวชิระ สีทน พธ.บ. ครู   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์ คบ.วิทยาศาสตร์ พนักงานราชการ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9 นายศักดา ยืนยิ่ง ศษ.บ.พลศึกษา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง ศิลปศาสตรบัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11 น.ส.GE HAN ปริญญาตรี ครูอาสาสมัครจีน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์ ศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาจีนและการสื่อสาร ศศบ.ภาษาจีนและการสื่อสาร ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13 นายกรวิทย์ สระปะไพ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์  ครู   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15 นายวัชระ แก้วพรหม วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16 นายเพียร ประทุม ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
17 นายภัทรชัย ยุตกิจ วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19 นายบัณฑิต บุญสว่าง วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
21 นายยุทธพิชัย บุญส่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
23 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
24 นายวีระกุล มาเหลา วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
25 นายพิทยา รักษาพล ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
26 นายธนกร ยับยั้ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
27 นายสมศักดิ์ ไพคำนาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพยากร   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
28 น.ส.เมษสุภา   สุตะพันธ์  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
29 นายเกียงไกร พาคำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
30 นายชาญชัย ลำงาม ปท.ส เครื่องมือกล ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
31 นายธวัชชัย พวงมะลัย วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
32 นายองอาจ  ดรคำ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
33 นายถิรวัฒน์ โสมมา  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
34 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
35 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี อส.บ เทคโนโลยีอุตสาหการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
36 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน อส.บ เทคโนโลยีอุตสาหการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
37 น.ส.สุวิมล เวียงคำ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
38 นายสมศักดิ์ ไพคำนาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
39 นายวิเชียร บุญลี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
40 นายฉัตรชัย  สมอทอง เทคโนโลยีบัณฑิต  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างยนต์
41 นายอุทัย นิตยรัตน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
42 นายวีระยุทธ คำวัน ปทส.เครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
43 นายสุขสันต์ เคนสิน ปทส.เครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
44 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา ปทส.เครื่องกล พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างยนต์
45 นายโควิน เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   แผนกวิชาช่างยนต์
46 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ ปทส.เครื่องกล ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างยนต์
47 นายเอกชัย มีทรัพย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างยนต์
48 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล เทคโนโลยีบัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างยนต์
49 นายทินกร พาหา เทคโนโลยีบัณฑิต ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างยนต์
50 น.ส.สงกา ศรีอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต ครู   แผนกวิชาการบัญชี
51 น.ส.ดอกแก้ว  ถิ่นระหา - ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาการบัญชี
52 นายกรวิทย์ สระประไพ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   แผนกวิชาการบัญชี
53 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์ บัญชีบัณฑิต(การบัญชี) ครู   แผนกวิชาการบัญชี
54 นางสุภาวดี ทวีแสง บธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)  ครูชำนาญการ   แผนกวิชาการบัญชี
55 นายณัฐภาส โพธะจันทร์ ศศ.บ บริหารธุรกิจ(การบัญชี) พนักงานราชการ   แผนกวิชาการบัญชี
56 นายเกรียงไกร บุญครุฑ บธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) พนักงานราชการ   แผนกวิชาการบัญชี
57 น.ส.อารีวรรณ นารี  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาการบัญชี
58 น.ส.อำไพ อะวะโห บธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาการบัญชี
59 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการเงิน) ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาการบัญชี
60 น.ส.อัญชนา มานะบุตร  ครู   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
61 น.ส.สายฝน สาระผล  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
62 นายวิษณุ  แรกเรียง  ครู   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
63 น.ส.สุปราณี บุญสืบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
64 นายภูมินทร์ ต้นงาม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65 น.ส.วนิดา พันน้อย บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
66 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
67 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
68 นายสุนันต์ สุขเจริญ วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม พนักงานราชการ   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
69 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
70 น.ส.อาทิติญา  ปาระเคน  (ฝึกสอน)   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
71 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์  ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างโยธา
72 นายศุภชัย อ่อนสิงห์ วท.บ.อุตสาหกรรมก่อสร้าง ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างโยธา
73 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว  พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างโยธา
74 นายภาสกร วงศ์จันทร์ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างโยธา
75 นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ คอ.บ. วิศวกรรมโยธา ครูพิเศษสอน   แผนกวิชาช่างโยธา
76 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
77 จ.ท.งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.