Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
1. นายชาญชัย    ลำงาม
 ครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-260
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-4160
20102-8001ฝึกงาน 0-0-440
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
2. นายธวัชชัย    พวงมะลัย
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-240
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-220
20102-5101ปฏฺิบัติงานเครื่่องมือกล 1 0-7-320
20102-5102ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 2 0-7-320
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-370
30102-5102งานเครื่องมือกล 2(*4)0-7-320
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   9 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
3. นายองอาจ    ดรคำ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-220
20102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-220
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-240
20102-2108ชุบเคลือบผิวโลหะ1-3-240
20102-5101ปฏฺิบัติงานเครื่่องมือกล 1 0-7-320
20102-5102ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 2 0-7-320
20102-5103ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3(*4)0-7-320
20102-8501โครงงาน1-3-440
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4)2-2-340
30102-8501โครงงาน4-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
4. นายถิรวัฒน์    โสมมา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-220
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-480
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-240
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล21-3-240
20102-8501โครงงาน1-3-440
30102-5102งานเครื่องมือกล 2(*4)0-7-320
30102-8002ฝึกงาน 1(*4)0-6-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
5. นายไพศาล    สุขอนันต์ภศา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20102-2106ปรับ ประกอบชื้นส่วนเครื่องมือกล0-6-260
20102-2110ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลชีเอ็นชี0-6-260
20102-5103ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3(*4)0-7-320
20102-8001ฝึกงาน 0-0-440
30102-2003โปรแกรม ซีเอ็นซี2-3-350
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-370
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   12 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
6. นายจักรกฤษณ์    พันธ์ดี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-480
20102-2103ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล32-6-480
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-240
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-330
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4)2-2-340
30102-8501โครงงาน4-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   11 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
7. นายก่อเกียรติ    ผิวอ่อน
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-220
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-240
20102-8501โครงงาน1-3-440
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-360
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-350
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-350
30102-5101งานเครื่องมือกล 1(*4)0-7-320
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   18 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
8. น.ส.สุวิมล    เวียงคำ
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-280
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-220
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (*4)1-2-230
30100-0004วัสดุช่าง2-0-220
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-360
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4)2-2-340
30102-5101งานเครื่องมือกล 1(*4)0-7-320
30102-8002ฝึกงาน 1(*4)0-6-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   10 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
9. นายสมศักดิ์    ไพคำนาม
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
10. นายวิเชียร    บุญลี
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.