Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login

2/2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
1. นายวัชระ    แก้วพรหม
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-240
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-240
20104-2109เครื่องปรับอากาศ1-6-3140
20104-8501โครงงาน4-0-440
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-350
30104-8001ฝึกงาน(*4)0-6-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   9 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
2. นายเพียร    ประทุม
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-240
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า1-6-370
20104-2108โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-240
20104-2114การส่องสว่าง2-0-220
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม1-6-370
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-350
30104-5201งานไฟฟ้ากำลัง 10-6-320
30104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4 (*4)0-6-320
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   17 ชั่วโมง     ปวส   16 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
3. นายภัทรชัย    ยุตกิจ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า1-6-370
20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-240
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-3140
20104-2110งานซ่อมเครื่องไฟฟ้า1-3-240
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2(*4)2-3-350
30104-5202งานไฟฟ้ากำลัง 2 (*4)0-6-320
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   7 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
4. นายถนอมศักดิ์    โฉมงาม
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-280
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-240
20104-2101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-220
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-240
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-220
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม1-6-370
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า (*4)3-0-330
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
5. นายบัณฑิต    บุญสว่าง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-240
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-350
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-350
30104-1003วงจรไฟฟ้า 22-3-350
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-350
30104-2206การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า(*4)2-3-350
30104-5203งานไฟฟ้ากำลัง 3 (*4)0-6-320
30104-9007เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
6. น.ส.บุญญาพร    วิลามาศ
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-240
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-240
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-240
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-240
20104-2111ดิจิทัลเบื้องต้น1-3-240
20104-2120คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-220
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-330
30104-2209ดิจิทัลประยุกต์2-3-350
30104-8501โครงงาน4-0-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   12 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 045-427532

Databases : regtkc
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.