1. นายธนกร ยับยั้ง  ครูพิเศษสอน  
2. นายสมศักดิ์ ไพคำนาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพยากร  
3. นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  ครูผู้ช่วย  
4. น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์  ครูพิเศษสอน  
5. นายเกียงไกร พาคำ  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php