คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายธนกร   ยับยั้ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม)
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม1-2-26
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-212
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-28
30100-0007งานเชื่อและโลหะแผ่น1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.11
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชก.ทวิ.12
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชก.ทวิ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20001-1001 ------------------›
ชฟ.12,ชฟ.11
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
สชย.(ม.6)11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.12
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20001-1001 ------------------›
ชค.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล