คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.สุกานดา    การัตน์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-22
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-14
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร0-2-112
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ1-2-221
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชฟ.23,ชอ.21
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11,ชค.11
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สบช.ทวิ.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชก.ทวิ.11,สชก.ทวิ.12
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.ทวิ.21,ชย.ทวิ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชฟ.(ม6)11,สชย.ทวิ.13,สชย.(ม.6)11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.12,ชย.11,ชฟ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชก.ทวิ.13,สชก.(ม.6)11,สชอ.(ม.6)11,สยฟ.ทวิ11
323 
สชย.ทวิ.12,สชย.ทวิ.11
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชอ.ทวิ.11,สธด.ทวิ.11,สธด.(ม.6)11
323 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สชย.ทวิ.11,สชย.ทวิ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชก.11,ชก.ทวิ.13
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชอ.11,ยธ.12,ยธ.11
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชฟ.ทวิ.12,สชฟ.ทวิ.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired