คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   321
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-12
 จำนวนชั่วโมง  54  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1204 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1603 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 20000-1603 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 30000-1604 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรเกียรติ
‹--------- 20000-1603 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 30000-1604 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1604 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 20000-1603 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1604 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
นายสุรเกียรติ
‹--------- 20000-1603 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 20000-1603 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
นายสุรเกียรติ
‹--------- 20000-1603 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 20000-1603 ---------›
นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล