คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   324
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-12
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-33
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4)3-0-33
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  79  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  39     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
น.ส.สุกานดา การัตน์
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
น.ส.สุกานดา การัตน์
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-1208 ---------›
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)