คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   325
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  46  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1401 ---------›
นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล