คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   331
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-12
20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ0-2-12
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล0-2-12
 จำนวนชั่วโมง  44  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  2     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1210 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 30000-1205 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1210 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1210 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)