คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   335
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-23
30000-1308วิทยาศาตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1303 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹------------------ 20000-1303 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹---------------------------- 30000-1308 ----------------------------›
น.ส.รจนา วงศ์จันทร์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)