คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   412
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20204-2101อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ1-2-23
20204-2110โปรแกรมมัลติมีเดีย2-2-34
20204-2112การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  33  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายวิษณุ แรกเรียง
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายวิษณุ แรกเรียง
นายวิษณุ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20204-2110 ----------------------------›
นายวิษณุ แรกเรียง
‹---------------------------- 20204-2112 ----------------------------›
นายวิษณุ แรกเรียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายวิษณุ แรกเรียง
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายวิษณุ แรกเรียง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิษณุ
‹------------------ 20204-2101 ------------------›
นายวิษณุ แรกเรียง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)