คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   423
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20204-2107การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์2-2-34
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30204-2001พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล2-2-34
30204-2005การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  31  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  12     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30204-2001 ----------------------------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร
‹---------------------------- 30204-2005 ----------------------------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20204-2107 ---------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร
‹--------- 20204-2107 ---------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.อัญชนา มานะบุตร

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)