คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   426
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
20001-1004กฎหมายแรงงาน1-0-11
20001-1005กฏหมายพาณิชย์2-0-22
20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-23
30200-1002หลักการตลาด2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  20     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1005 ---------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
‹--------- 30200-1002 ---------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
‹--------- 30200-1002 ---------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชราวรรณ น.ส.พัชราวรรณ
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
‹--------- 20001-1001 ---------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)