คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   5201
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-24
20104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า1-6-37
20104-2108โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-24
20104-2114การส่องสว่าง2-0-22
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม1-6-37
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  12     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
นายเพียร ประทุม
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
นายเพียร ประทุม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20104-2009 ------------------›
นายเพียร ประทุม
‹---------------------------- 20104-2009 ----------------------------›
นายเพียร ประทุม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2006 -------------------------------------›
นายเพียร ประทุม
‹--------- 20104-2114 ---------›
นายเพียร ประทุม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
นายเพียร ประทุม
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
นายเพียร ประทุม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)