คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   5206
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-24
20104-2109เครื่องปรับอากาศ1-6-37
20104-8501โครงงาน4-0-44
 จำนวนชั่วโมง  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20104-2109 --------------------------------------------------------›
นายวัชระ แก้วพรหม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20104-2109 --------------------------------------------------------›
นายวัชระ แก้วพรหม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
นายวัชระ แก้วพรหม
‹---------------------------- 20104-8501 ----------------------------›
นายวัชระ แก้วพรหม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
นายวัชระ แก้วพรหม

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)