คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   537
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20105-2008เครื่องเสียง1-3-24
20105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  19  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  9     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30105-0002 ------------------›
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1005 ---------›
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1005 ---------›
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹---------------------------- 20105-2008 ----------------------------›
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20105-2116 ---------›
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹--------- 30105-0002 ---------›
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล