คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1222ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2010งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20101-2011งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  7-31-18 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายธนกร ยับยั้ง
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
331 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
 นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2011 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
 นายเอกชัย มีทรัพย์
‹------------------ 20101-2010 ------------------›
 นายเอกชัย มีทรัพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
333 
‹--------- 20000-1222 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
321 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹------------------ 20101-2011 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired