คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37 7
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22 2
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 4
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 4
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  11-21-18 32 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
335 
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 นายวชิระ สีทน
332 
 นายวชิระ สีทน
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
334 
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ  นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล