คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายกิติศักดิ์   ชำนิกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคบ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-212
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-28
30000-1404แคลคูลัส13-0-39
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สอธ.11,มอธ.11
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.11,ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชก.ทวิ.11,สชก.ทวิ.12
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
บช.21
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
บช.ทวิ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชก.ทวิ.13,สชก.(ม.6)11
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ยธ.22,ยธ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชอ.21
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
บช.ทวิ.11
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
คธ.21
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
บช.ทวิ.22

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล