คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 2
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
20102-2110ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลชีเอ็นชี 0-6-26 6
20102-2106ปรับ ประกอบชื้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26 6
20102-2108ชุบเคลือบผิวโลหะ 1-3-24 4
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22 2
20102-8501โครงงาน 1-3-44 4
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  6-26-17 32 30
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 นายจัตตุพงศ์
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
 นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา  นายไพศาล สุขอนันต์ภศา

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)