คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.สุกานดา    การัตน์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-22
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-14
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร0-2-112
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ1-2-221
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
ชฟ.23,ชอ.21
323 
ชฟ.23,ชอ.21
323 
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11,ชค.11
323 
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11,ชค.11
323 
สบช.ทวิ.11
323 
สบช.ทวิ.11
323 
สบช.ทวิ.11
323 
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
323 
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
ชฟ.12,ชฟ.11
323 
ชฟ.12,ชฟ.11
323 
ชฟ.22,ชฟ.21
323 
ชฟ.22,ชฟ.21
323 
สชก.ทวิ.11,สชก.ทวิ.12
323 
สชก.ทวิ.11,สชก.ทวิ.12
323 
สชก.ทวิ.11,สชก.ทวิ.12
323 
ชย.ทวิ.21,ชย.ทวิ.22
323 
ชย.ทวิ.21,ชย.ทวิ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
สชฟ.(ม6)11,สชย.ทวิ.13,สชย.(ม.6)11
323 
สชฟ.(ม6)11,สชย.ทวิ.13,สชย.(ม.6)11
323 
สชฟ.(ม6)11,สชย.ทวิ.13,สชย.(ม.6)11
323 
ชย.12,ชย.11,ชฟ.13
323 
ชย.12,ชย.11,ชฟ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
สชก.ทวิ.13,สชก.(ม.6)11,สชอ.(ม.6)11,สยฟ.ทวิ11
323 
สชก.ทวิ.13,สชก.(ม.6)11,สชอ.(ม.6)11,สยฟ.ทวิ11
323 
สชก.ทวิ.13,สชก.(ม.6)11,สชอ.(ม.6)11,สยฟ.ทวิ11
323 
สชย.ทวิ.12,สชย.ทวิ.11
323 
สชอ.ทวิ.11,สธด.ทวิ.11,สธด.(ม.6)11
323 
สชอ.ทวิ.11,สธด.ทวิ.11,สธด.(ม.6)11
323 
สชอ.ทวิ.11,สธด.ทวิ.11,สธด.(ม.6)11
323 
สชย.ทวิ.11,สชย.ทวิ.12
323 
สชย.ทวิ.11,สชย.ทวิ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
323 
ชก.11,ชก.ทวิ.13
323 
ชก.11,ชก.ทวิ.13
323 
ชอ.11,ยธ.12,ยธ.11
323 
ชอ.11,ยธ.12,ยธ.11
323 
สชฟ.ทวิ.12,สชฟ.ทวิ.11
323 
สชฟ.ทวิ.12,สชฟ.ทวิ.11
323 
สชฟ.ทวิ.12,สชฟ.ทวิ.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired