คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.สุวิมล   เวียงคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-28
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-23
30100-0004วัสดุช่าง2-0-22
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-36
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4)2-2-34
30102-5101งานเครื่องมือกล 1(*4)0-7-32
30102-8002ฝึกงาน 1(*4)0-6-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.ทวิ.13,ชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2006 ---------›
ชก.ทวิ.31,ชก.ทวิ.32
‹--------- 30102-2007 ---------›
สชก.ทวิ.12,สชก.ทวิ.11
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
สชก.(ม.6)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
ชก.ทวิ.12,ชก.ทวิ.11
‹--------- 30100-0004 ---------›
สชก.(ม.6)11
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
สชก.ทวิ.21
‹--------- 30102-5101 ---------›
สชก.ทวิ.12,สชก.ทวิ.11
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชก.ทวิ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20102-2001 ------------------›
ชก.ทวิ.13,ชก.11
‹--------- 30102-2007 ---------›
สชก.ทวิ.11,สชก.ทวิ.12
‹--------- 30102-8002 ---------›
สชก.ทวิ.12,สชก.ทวิ.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)