คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1001สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
20001-1003ธุรกิจเบื้องต้น 1-2-23
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2017กฏและมาตรทางไฟฟ้า 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  10-28-21 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
425 
 นายเกรียงไกร
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1001 ------------------›
 นายธนกร ยับยั้ง
335 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายเกียงไกร พาคำ
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายเกียงไกร พาคำ
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20104-2002 ------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
 นายบัณฑิต
‹--------- 20104-2017 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired