คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-37
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  6-30-16 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20104-2008 --------------------------------------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
334 
 นางชุติมณฑน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired