คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายวีระกุล   มาเหลา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-24
20105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30105-5101งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 (*4)0-6-32
30105-5102งานอิเล็กรอกนิกส์อุตสาหกรรม 2 (*4)0-6-32
30105-8001ฝึกงาน0-7-44
20105-2002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-4-35
20105-2012ระบบเสียง1-4-35
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
536 
‹------------------------------------- 20105-2002 -------------------------------------›
ชอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
536 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.ทวิ.21
‹---------------------------- 20105-2117 ----------------------------›
ชอ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
536 
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
ชอ.21
‹--------- 30105-5101 ---------›
สชอ.ทวิ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
สชอ.ทวิ.21
536 
‹------------------------------------- 20105-2012 -------------------------------------›
ชอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹--------- 30105-5102 ---------›
สชอ.ทวิ.21
531 
‹------------------------------------- 30105-2006 -------------------------------------›
สชอ.ทวิ.11


ลงชื่อ..................................................
(นายพิทยา รักษาพล)
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล