คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายศิริวัฒน์   ทวีแสง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-112
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-110
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ (*4)1-2-23
30000-1202การเขียนและการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ0-2-12
30000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1-2-12
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.23
‹--------- 30000-1203 ---------›
สทค.(ม.6)21
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชก.ทวิ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.21,ชฟ.22
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.32,ชย.31
324 
‹--------- 20000-1205 ---------›
บช.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹--------- 20000-1205 ---------›
บช.ทวิ.21
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชอ.31
334 
‹--------- 30000-1202 ---------›
มอธ.11,สชอ.(ม.6)11,สชอ.ทวิ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹--------- 20000-1205 ---------›
บช.ทวิ.22
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.32,ชฟ.31
สทค.(ม.6)21
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.ทวิ.21,ชย.ทวิ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชก.ทวิ.22,ชก.ทวิ.21
324 
‹--------- 30000-1203 ---------›
สอธ.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล