คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ยธ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1008พื้นฐานงานปูน 0-6-26
20100-1009เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
20100-1010สำรวจเบื้องต้น 1-6-37
20100-1012ศิลปะและแบบร่าง 1-3-24
20121-2017การอ่านแบบ 2-0-22
20121-2026คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
20106-2022กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-24-19 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2017 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
‹--------- 20100-1009 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
‹--------- 20100-1009 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
425 
 นายเกรียงไกร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1010 ----------------------------›
 นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ
‹------------------ 20100-1010 ------------------›
 นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
 นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ
‹--------- 20100-1008 ---------›
 นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1012 ----------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
‹--------- 20121-2026 ---------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
331 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
321 
 นายสุรเกียรติ
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
‹--------- 20106-2022 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired