คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.รสรินทร์   แสงแก้ว
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-2005การประมาณราคางานโยธา1-3-24
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-26
20121-8001ฝึกงาน4-0-44
30121-5103งานโยธา 3 (*4)0-7-32
20121-2026คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-22
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-34
30121-2006การประมาณราคางานโยธา1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30121-5103 ---------›
สอธ.21
‹------------------------------------- 30121-2006 -------------------------------------›
สอธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-8001 ----------------------------›
ยธ.31
‹------------------ 20121-2005 ------------------›
ยธ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ยธ.21
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
สอธ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30121-0004 ----------------------------›
มอธ.11
‹--------- 20121-2026 ---------›
ยธ.11,ยธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20121-2103 ------------------›
ยธ.21
‹------------------ 20121-2103 ------------------›
ยธ.21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล