คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
20000-1222ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 4
20101-2010งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37 7
20101-2011งานจักรยานยนต์ 1-6-37 7
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  7-31-18 38 36
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
 น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์  น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์  น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์  น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์  น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์  น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์  น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
325 
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
331 
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
331 
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
321 
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา  นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล