คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.ทวิ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22 2
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37 7
20101-8501โครงงาน 4-0-44 4
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ3 0-2-02
 รวม  13-20-20 33 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน  นายสุขสันต์ เคนสิน
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
321 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
321 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา  นายทินกร พาหา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
423 
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
423 
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
423 
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
 นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)