คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนางชุติมณฑน์   พวงมะลัย
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.สังคมศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนว
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-28
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-28
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย0-2-14
30000-1501สังคมไทยในยุคดิจิทัล1-2-215
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สชย.ทวิ.13,สทค.ทวิ.11,สทค.(ม.6)11
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
บช.ทวิ.21
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สธด.(ม.6)11,สธด.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1502 ---------›
บช.11,บช.12
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
คธ.ทวิ.11,คธ.ทวิ.12
334 
ชฟ.21,ชฟ.22
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชค.11,ชก.11
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชก.ทวิ.11,ชก.ทวิ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
คธ.12,คธ.11
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชย.21,ชย.22
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชอ.21,ชค.21,ชก.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1502 ---------›
บช.ทวิ.11
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
บช.21
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สบช.(ม.6)11,สบช.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สชอ.(ม.6)11,สชอ.ทวิ.11
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สชย.ทวิ.12,สชย.ทวิ.11,สยฟ.ทวิ11
334 
ชฟ.23

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล