คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  10-25-18 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20101-2005 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹------------------------------------- 20101-2005 -------------------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
538 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นางระเบียบ ลำงาม
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20101-2003 --------------------------------------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
 นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ
425 
 นายเกรียงไกร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
 นายเอกชัย มีทรัพย์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired