คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายสุขสันต์   เคนสิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-28
20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์1-6-37
20101-2404งานพ่นสีรถยนต์1-6-37
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-34
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
สชย.(ม.6)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.ทวิ.32
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
สชย.ทวิ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.ทวิ.31
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2404 ----------------------------›
ชย.21,ชย.22
‹------------------ 20101-2404 ------------------›
ชย.22,ชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20101-2108 ------------------›
ชย.22,ชย.21
‹---------------------------- 20101-2108 ----------------------------›
ชย.21,ชย.22

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)