คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายสุขสันต์   เคนสิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-8001ฝึกงาน4-0-44
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง2-2-34
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-28
20101-2011งานจักรยานยนต์1-6-314
30101-2011งานปรับอากาศยานยนต์2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20101-2011 ---------›
ชย.ทวิ.11
‹--------- 30101-2005 ---------›
สชย.ทวิ.23
‹--------- 30101-2005 ---------›
สชย.ทวิ.23
ชย.ทวิ.34,ชย.ทวิ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.12
‹------------------------------------- 20101-2011 -------------------------------------›
ชย.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2011 ----------------------------›
ชย.11
‹------------------ 20101-8001 ------------------›
ชย.ทวิ.34,ชย.ทวิ.33
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2011 ----------------------------›
สชย.ทวิ.12
สชย.ทวิ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.ทวิ.11
‹------------------ 20101-2011 ------------------›
ชย.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired