คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายเกรียงไกร   บุญครุฑ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-230
20201-8001ฝึกงาน(*4)4-0-44
30001-1055กฎหมายธุรกิจ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
คธ.11
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.ทวิ.31,ชย.ทวิ.32
‹--------- 20201-8001 ---------›
บช.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
สธด.(ม.6)11
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.12,ชฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.ทวิ.33,ชย.ทวิ.34
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20201-8001 ---------›
บช.32
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชก.31,ชก.32
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชค.31,คธ.ทวิ.11
425 
ชย.11,ชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชก.ทวิ.31,ชก.ทวิ.32
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชฟ.13
425 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชย.12,ชย.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)