คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายเกรียงไกร   บุญครุฑ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสวัสดิการฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1004กฎหมายแรงงาน1-0-11
20201-5101ปฏิบัติงานการบัญชี 1 (*4)1-6-32
20201-5102ปฏิบัติงานการบัญชี 2 (*4)1-6-32
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่(*4)2-2-34
30001-1055กฎหมายธุรกิจ3-0-33
30201-5102งานการบัญชี 2 (*4)0-7-32
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-13
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ2-2-38
30200-1001กฏหมายธุรกิจ3-0-33
30201-0002การบัญชีอุตสาหกรรม1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹------------------ 30201-0002 ------------------›
สบช.(ม.6)11
425 
ชฟ.12,ชฟ.11
425 
‹--------- 30001-1002 ---------›
สบช.(ม.6)21
425 
ยธ.12,ยธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
สธด.(ม.6)11
426 
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
สบช.ทวิ.11
425 
ชฟ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
425 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
สชย.ทวิ.12,สชย.ทวิ.11
425 
‹--------- 30001-1002 ---------›
สบช.(ม.6)21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30201-5102 ---------›
สบช.ทวิ.22
‹--------- 20201-5101 ---------›
บช.ทวิ.31
425 
ชย.ทวิ.22,ชย.ทวิ.21
‹--------- 20201-5102 ---------›
บช.ทวิ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
425 
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
สบช.(ม.6)21
425 
‹--------- 30201-0002 ---------›
สบช.(ม.6)11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล