คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.สุภาวดี   จันทร์สูง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-124
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-14
20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ0-2-16
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล0-2-12
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.ทวิ.13,ชก.11
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.ทวิ.12
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
คธ.11
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.ทวิ.11,ชก.ทวิ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.ทวิ.12,ชย.ทวิ.11
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชอ.21
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ยธ.12,ยธ.11
331 
‹--------- 20000-1210 ---------›
บช.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹--------- 20000-1210 ---------›
คธ.21
331 
‹--------- 30000-1205 ---------›
สชก.(ม.6)21
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.11
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.ทวิ.22,ชย.ทวิ.21
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
คธ.ทวิ.11
331 
‹--------- 20000-1210 ---------›
บช.ทวิ.21
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
บช.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชค.11,ชฟ.13
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.ทวิ.23,ชย.ทวิ.24
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)