คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายก่อเกียรติ   ผิวอ่อน
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ เทคโนโลยีอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-22
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-24
20102-8501โครงงาน1-3-44
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-36
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-35
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-35
30102-5101งานเครื่องมือกล 1(*4)0-7-32
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
สชก.(ม.6)21
‹------------------------------------- 30102-2005 -------------------------------------›
สชก.(ม.6)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2111 ----------------------------›
ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.34
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
สชก.ทวิ.11,สชก.ทวิ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2002 ----------------------------›
สชก.(ม.6)11
‹--------- 30102-5101 ---------›
สชก.ทวิ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2006 ---------›
ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.34
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹---------------------------- 20102-8501 ----------------------------›
ชก.ทวิ.34,ชก.ทวิ.33
สชก.(ม.6)11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)