คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.กนกวรรณ   หอมหวล
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษพัสดุแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล2-0-22
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-314
20101-8501โครงงาน4-0-48
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.ทวิ.11
ชย.ทวิ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2010 ----------------------------›
ชย.ทวิ.34
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.ทวิ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20101-2007 ---------›
ชย.ทวิ.33,ชย.ทวิ.34
‹--------- 20101-2101 ---------›
ชย.ทวิ.12
‹--------- 20101-2101 ---------›
ชย.ทวิ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2004 ----------------------------›
สชย.(ม.6)11
สชย.(ม.6)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹---------------------------- 20101-8501 ----------------------------›
ชย.ทวิ.33,ชย.ทวิ.34
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.ทวิ.12

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)