คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.ทวิ.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22 2
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37 7
20101-8501โครงงาน 4-0-44 4
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-20-20 33 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์  นายอุทัย นิตยรัตน์
412 
 นายวิษณุ แรกเรียง
412 
 นายวิษณุ แรกเรียง
412 
 นายวิษณุ แรกเรียง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง  นายฉัตรชัย สมอทอง  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล  น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
426 
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน  นายวีระยุทธ คำวัน
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล  น.ส.กนกวรรณ หอมหวล  น.ส.กนกวรรณ หอมหวล  น.ส.กนกวรรณ หอมหวล

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)