คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายอุทัย   นิตยรัตน์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานลูกเสือ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2008งานขับรถยนต์1-3-212
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-28
20101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3(*4)0-7-32
20101-8501โครงงาน4-0-44
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-34
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.ทวิ.33,ชย.ทวิ.34
‹------------------ 30101-2003 ------------------›
สชย.(ม.6)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
ชย.ทวิ.31
‹---------------------------- 20101-8501 ----------------------------›
ชย.31,ชย.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20101-5103 ---------›
ชย.ทวิ.22
‹--------- 20101-2008 ---------›
ชย.ทวิ.32
‹--------- 20101-2008 ---------›
ชย.ทวิ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20101-2106 ------------------›
ชย.31
ชย.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹------------------ 20101-2106 ------------------›
ชย.32
ชย.32
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
สชย.(ม.6)21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)