คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายวีระยุทธ   คำวัน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์1-6-314
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30101-8501โครงงาน4-0-48
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  13  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2005 ----------------------------›
ชย.ทวิ.31
‹--------- 30101-8501 ---------›
สชย.ทวิ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-8501 ----------------------------›
สชย.ทวิ.22,สชย.(ม.6)21,สชย.ทวิ.21
‹---------------------------- 20101-2005 ----------------------------›
ชย.ทวิ.34,ชย.ทวิ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
สชย.(ม.6)21
สชย.(ม.6)21
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
ชย.ทวิ.34,ชย.ทวิ.33
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
ชย.ทวิ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹--------- 30101-8501 ---------›
สชย.ทวิ.13

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)