คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายศิริวัฒน์   ทวีแสง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-122
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ (*4)1-2-23
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ3-0-39
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชก.ทวิ.31,ชก.ทวิ.32
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชอ.32,ชอ.31
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชก.ทวิ.33,ชก.ทวิ.34
‹--------- 30000-1203 ---------›
สทค.ทวิ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชก.31,ชก.32
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
บช.31
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.ทวิ.31,ชย.ทวิ.32
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ยธ.31,ยธ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชค.31,คธ.31
324 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
สบช.(ม.6)11,สธด.(ม.6)11,สธด.ทวิ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
สบช.ทวิ.12
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.ทวิ.34,ชย.ทวิ.33
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.31,ชย.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
324 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
สบช.ทวิ.21
สทค.ทวิ.11
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชฟ.32,ชฟ.31

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)