คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.พัชราวรรณ   จุละกะ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการเงิน)
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-24
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
20001-1004กฎหมายแรงงาน1-0-12
20001-1005กฏหมายพาณิชย์2-0-22
20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-23
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่(*4)2-2-34
30200-1002หลักการตลาด2-2-316
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹--------- 20001-1005 ---------›
คธ.ทวิ.11
426 
‹--------- 30200-1002 ---------›
สบช.ทวิ.21
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
สบช.ทวิ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
สธด.ทวิ.21
‹--------- 30001-1002 ---------›
สบช.ทวิ.11
426 
‹--------- 30200-1002 ---------›
สบช.ทวิ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
บช.21
426 
บช.ทวิ.21
426 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชย.ทวิ.33,ชย.ทวิ.34
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
426 
‹--------- 20001-1001 ---------›
บช.ทวิ.12
‹--------- 30001-1002 ---------›
สบช.ทวิ.11
426 
‹--------- 20001-1001 ---------›
บช.ทวิ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
426 
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
บช.21
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
สธด.(ม.6)11,สบช.(ม.6)11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)