คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายวิษณุ    แรกเรียง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
20204-2101อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ1-2-23
20204-2110โปรแกรมมัลติมีเดีย2-2-34
20204-2112การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-12
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
412 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชก.ทวิ.21
412 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.ทวิ.33,ชย.ทวิ.34
412 
สชย.(ม.6)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
412 
‹---------------------------- 20204-2110 ----------------------------›
คธ.31
412 
‹---------------------------- 20204-2112 ----------------------------›
คธ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
412 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชย.ทวิ.22
412 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.21,ชย.22
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชฟ.(ม6)21
412 
สชย.ทวิ.13
412 
‹------------------ 20204-2101 ------------------›
คธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)