คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.สุกานดา    การัตน์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-212
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจ0-2-18
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-110
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชอ.11,ชฟ.13
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชก.ทวิ.32,ชก.ทวิ.31
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
บช.ทวิ.12,บช.ทวิ.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
บช.ทวิ.21
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชก.32,ชก.31
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ยธ.32,ยธ.31
321 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.ทวิ.31,ชย.ทวิ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
มอธ.11,สบช.(ม.6)11,สบช.ทวิ.12
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
บช.21
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชย.11,ชค.11,ชย.12
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชอ.ทวิ.11,สชอ.(ม.6)11,สบช.ทวิ.21
323 
‹--------- 20000-1105 ---------›
ชก.ทวิ.34,ชก.ทวิ.33
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
คธ.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชย.ทวิ.34,ชย.ทวิ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
คธ.ทวิ.11
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
บช.11

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)