คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 2
20102-5101ปฏฺิบัติงานเครื่่องมือกล 1 0-7-37 2
20102-5102ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 2 0-7-37 2
20102-5103ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3(*4) 0-7-37 2
20102-8001ฝึกงาน *-*-44 4
000*-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1 0-2-02
 รวม  0-25-14 29 12
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวชิระ สีทน  นายวชิระ สีทน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายชาญชัย ลำงาม  นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)