คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1006งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23
20102-2010ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  9-27-19 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
331 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายธนกร ยับยั้ง
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายธนกร ยับยั้ง
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1006 ----------------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
321 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
322 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired