คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.ทวิ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12 2
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 2
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 1
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 2
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24 4
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 4
20102-8501โครงงาน 1-3-44 4
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  7-19-16 26 24
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
324 
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
323 
 น.ส.สุกานดา การัตน์
 นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ  นายองอาจ ดรคำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ  น.ส.สุวิมล เวียงคำ
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
333 
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
433 
 น.ส.อำไพ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย  นายธวัชชัย พวงมะลัย
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา  นายถิรวัฒน์ โสมมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
425 
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)