คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายองอาจ    ดรคำ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-22
20102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
20102-2108ชุบเคลือบผิวโลหะ1-3-24
20102-5101ปฏฺิบัติงานเครื่่องมือกล 1 0-7-32
20102-5102ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 2 0-7-32
20102-5103ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3(*4)0-7-32
20102-8501โครงงาน1-3-44
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4)2-2-34
30102-8501โครงงาน4-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2007 ---------›
ชก.21
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
ชก.ทวิ.31,ชก.ทวิ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1402 ---------›
ชก.ทวิ.13
‹---------------------------- 30102-2007 ----------------------------›
สชก.(ม.6)21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2108 ----------------------------›
ชก.32,ชก.31
‹--------- 20102-5101 ---------›
ชก.ทวิ.22,ชก.ทวิ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-8501 ----------------------------›
สชก.(ม.6)21
‹--------- 20102-5103 ---------›
ชก.ทวิ.22,ชก.ทวิ.21
‹--------- 20102-8501 ---------›
ชก.32,ชก.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
‹--------- 20102-8501 ---------›
ชก.32,ชก.31
‹--------- 20102-5102 ---------›
ชก.ทวิ.22,ชก.ทวิ.21

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)